آخرین ویرایش : June 4, 2012

بسام عبدالسلام ابوعیسی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کنت لندن


کارشناسی روابط صنعتی


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو


روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالسلام عیسی عبدالسلام ابوعیسی


عبدالسلام عیسی عبدالسلام ابوعیسی برادرزاده بسام عبدالسلام ابوعیسی است.


بسام عبدالسلام ابوعیسی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

done in 0.0279 seconds