آخرین ویرایش : June 8, 2012

شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


محمد باقر برای ادامه تحصیل به نجف رفت و فقه و اصول فقه را در محضر، شیخ حسن کاشف الغطاء و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر فراگرفت و از سوی شیخ مرتضی انصاری به درجه اجتهاد نائل آمد.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


پس از بازگشت به اصفهان کرسی تدریس و فتوا به وی منحصر گشت و در صدر حوزه علمیه اصفهان قرار داشت. او حدود شرعی و قصاص را اجرا می‌کرد و در مسجد شاه اصفهان نماز جماعت می‌خواند. در دوران زعامتش پناه و حامی مردم مظلوم بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر


سایر موارد


نام شاگردان وی

آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدیشیخ محمد باقر نجفی در اصفهان از اساتید سید کاظم طباطبایی بودند.

آیت الله محمد حسین غروی نائینی
شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی

تاریخ تولد ۱۳۲۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۱ه.ق.
محل تولد شهر اصفهان
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0302 seconds