از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
-۱۹۰۷م.
--
--


توضیحات بیشتر:
علیرغم موافقت به عمل آمده و تأکید ناصرالدین شاه، پس از گذشت بیست و پنج سال از آن تاریخ بود که (زمان سلطنت مظفرالدین شاه) در سال 1290 خورشیدی نخستین مدرسه آلیانس کلیمیان در تهران آغاز به کار کرد.
done in 0.0412 seconds