آخرین ویرایش : June 12, 2012

میرزا ابوالقاسم آهی

مناصب و مشاغل


کارمند

سفارت روسیه در ایران

( از ۱۲۹۴ه.ق. تا ۱۳۳۰ه.ق. )
پس از درگذشت پدرش (میرزا عبدالمجید خان) منشی دوم سفارت روس شد. و از سال 1322ق تا آخر عمر منشی اول این سفارتخانه بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه


محتشم السلطنه برادر همسر میرزا ابوالقاسم آهی بود.

میرزا جعفر خان یمین الممالک


 یمین الممالک برادرزن میرزا ابوالقاسم آهی است.

میرزا احمد خان صدیق الملک


صدیق الملک دوم برادرزن میرزا ابوالقاسم آهی است.

میرزا عبدالله خان مستشارالوزاره


میرزا عبدالله خان مستشار الوازره برادرزن میرزا ابوالقاسم آهی است.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۰ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0885 seconds