از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۰م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر از توابع استان سلیمانیه کردستان عراق است.

done in 0.0259 seconds