آخرین ویرایش : June 12, 2012

اسحاق خان کرد قرایی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خراسان


از امرا و خوانین خراسان که در سال 1217ق فتحعلی شاه قاجار برای دفع نادر میرزا به مشهد رهسپار شد، اما چون مورد بدگمانی دولت قرار گرفته بود، همراه جعفر خان بیات، حاکم نیشابور برای اثبات دولت خواهی خود به نزد شاه قاجار رفت و مورد توجه فتحعلی شاه قرار گرفت. سپس فتحعلی شاه او را همراه محمدعلی میرزا دولتشاه برای محاصره مشهد و قلع و قمع نادرمیرزا فرستاد.توضیحات بیشتر:

اسحاق خان در سال 1228ق خوانین خراسان را بر علیه محمدولی میرزا، حاکم خراسان، شوراند و وارد مشهد شد و خود را والی خواند، اما کسی از او اطاعت نکرد به ناچار از در عذرخواهی و اطاعت شاهزاده درآمد، اما در باطن دیگران را بر علیه او می شورانید تا اینکه در سال 1231ق تصمیم گرفت شاهزاده را از حکومت خراسان معزول کرده و دیگری را به جای او بنشاند. از اینرو پسر خود حسنعلی خان را به بهانه گرفتن حکومت ترشیز به دربار تهران روانه کرد، اما فتحعلی شاه با این درخواست اسحاق خان موافقت نکرد و حکومت ترشیز را به حسنعلی خان واگذار نمود. پس از بازگشت حسنعلی خان، محمدعلی میرزا و پدرش را به مشهد احضار کرد و وقتی جسارت و گستاخی آنها را دید دستور داد هر دو را به قتل برسانند.


done in 0.025 seconds