آخرین ویرایش : June 15, 2012

فتح الله خان اکبر سپهدار اعظم

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( از ۱۲۹۹/۰۸ه.ش. تا ۱۲۹۹/۱۲/۰۳ه.ش. )
در آبان 1299 ه‍. ش (1339 ه‍. ق) فرمان ریاست الوزرایی به نام او صادر شد اما کابینه او پس از سه ماه با وقوع کودتای رضا خان میرپنج (سردار سپه و رضا شاه بعدی) سقوط کرد.

وزیر

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)


در 1323 ه.ق محمدولی خان تنکابنی، تلگرافخانه تهران را اجاره و وزیر تلگراف شد اما خود به حک.مت استرآباد رفت و این مقام را به سردار منصور واگذار کرد. او تا سال 1326 ه.ق در این منصب بود تا به دلیل مخالفت با محمدعلی شاه برکنار شد.
فتح الله خان پس از فتح تهران در کابینه اول سپهدار تنکابنی (1288 ه.ش) دوباره وزیر پست و تلگراف شد و در کابینه دوم سپهدار تنکابنی (1290 ه.ش) در این پست ابقاء شد. در کابینه فرمانفرما (1294 ه.ش) نیز همین سمت را داشت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایرانفتح الله خان سردار منصور مقارن با انقلاب مشروطیت برای اداره تلگراف خانه راهی پایتخت و در آنجا با آزادی خواهان و مشروطه طلبان آشنا شد و به آنان پیوست و به همین دلیل به فرمان محمدعلی شاه تبعید شد اما چندی بعد که عموزادگانش؛ میرزا کریم خان رشتی، عبدالحسین خان معزالسلطان (سردار محیی)، عمیدالسلطان و... با همکاری دیگر مشروطه خواهان، تهران را فتح کردند، او نیز قدرت یافت و به عضویت کمیسیون ۲۸ نفره سران مشروطه درآمد.

تبعید به

منطقه خراسان

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )

یک روز پس از برکناری از سمت وزیر پست و تلگراف در سال 1326 ه‍. ق دو هفته پیش از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، به فرمان محمدعلی شاه قاجار به کلات در خراسان تبعید شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

اکبر خان بیگلربیگیاکبر خان بیگلربیگی عموی فتح الله خان بود. او و صادق خان اکبر خیلی زود مورد توجه اکبر خان قرار گرفتند و به نامزدی دو دختر او درآمدند. لیکن هنوز این نامزدی به ازدواج نیانجامیده بود که اکبر خان در سال ۱۳۰۷ ه. ق بدرود حیات گفت و فتح الله خان با هدف حفظ دارایی بیگلربیگی در خانواده، ترجیح داد بجای دخترعمو با بیوه جوان عموی خود ازدواج کند. از قضا دختری که نامزد فتح الله خان بود، اندکی بعد درگذشت و تمامی ثروت اکبر خان به تنها دختر و بیوهٔ او و در واقع به فتح الله خان و صادق خان رسید.

حسن خان عمیدالسلطانپسرعموی یکدیگرند.

میرزا کریم خان رشتی


پسرعموی یکدیگرند.

میرزا صادق خان اکبر


پسرعموی یکدیگرند.


فتح الله خان اکبر سپهدار اعظم

تاریخ تولد ۱۲۳۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ش.
محل تولد منطقه رشت
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • فتح الله خان در سال 1307 ه‍. ق با درجه امیر تومانی و عنوان بیگلربیگی، اجاره دار گمرکات شمال ایران شد و بر جای عموی خود نشست و به تدریج ملقب به سالار افخم، سالار اعظم و سردار منصور شد.
  • در سال 1318 ه‍. ق سرویس پستی به مبلغ 60 هزار تومان در سال به فتح الله خان اجاره داده شد، و او به عنوان وزیر پست انتخاب شد.
  • سردار منصور در سال 1333ه‍. ق به ترتیب در کابینه‌های عین الدوله و فرمانفرما وزیر عدلیه و وزیر پست و تلگراف شد و همچنین در این سال از طرف اهالی طوالش و کرگانرود به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی برگزیده شد که به جهت تصدی پست دولتی از پذیرفتن آن خودداری کرد.
  • در سال 1334 ه‍. ق که محمدولی خان تنکابنی از احمدشاه لقب سپهسالار اعظم گرفت، او به لقب سپهدار اعظم ملقب شد و با نام سپهدار رشتی شناخته می شود.
  • در زمان کوتای سوم اسفند 1299ه.ش نخست وزیر بود. وی پس از انقراض قاجاریه و روی کار آمدن سلسله پهلوی از فعالیت سیاسی کناره گرفت.

done in 0.0371 seconds