آخرین ویرایش : June 16, 2012

اکبر خان بیگلربیگی

روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا صادق خان اکبر


میرزا صادق خان برادرزاده اکبرخان بیگلربیگی و داماد او بود.

حسن خان عمیدالسلطانعمیدالسلطان برادرزاده اکبر خان بیگلربیگی بود.

میرزا کریم خان رشتی


میرزا کریم خان رشتی برادرزاده اکبر خان بیگلربیگی بود.

فتح الله خان اکبر سپهدار اعظماکبر خان بیگلربیگی عموی فتح الله خان بود. او و صادق خان اکبر خیلی زود مورد توجه اکبر خان قرار گرفتند و به نامزدی دو دختر او درآمدند. لیکن هنوز این نامزدی به ازدواج نیانجامیده بود که اکبر خان در سال ۱۳۰۷ ه. ق بدرود حیات گفت و فتح الله خان با هدف حفظ دارایی بیگلربیگی در خانواده، ترجیح داد بجای دخترعمو با بیوه جوان عموی خود ازدواج کند. از قضا دختری که نامزد فتح الله خان بود، اندکی بعد درگذشت و تمامی ثروت اکبر خان به تنها دختر و بیوهٔ او و در واقع به فتح الله خان و صادق خان رسید.


تاریخ درگذشت ۱۳۰۷ه.ق.
محل تولد منطقه گیلان
 در منطقه امشه از توابع رشت
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
مالک و حاکم مشهور دوره ناصری و اجاره دار گمرکات شمال ایران.

done in 0.0285 seconds