آخرین ویرایش : June 15, 2012

میرزا سلیمان خان انصاری

مناصب و مشاغل


کاردار

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۱ه.ق. تا ۱۲۸۳ه.ق. )
در 1275ق به نیابت اول سفارت منصوب شد.
در 1281ق به سمت کارداری سفارت رسید و در 1283 به همراه حسنعلی خان گروسی، وزیز مختار به ایران بازگشت. وی در دوره وزارت خارجه میرزا حسین خان سپهسالار نیابت وزارت خارجه را داشت.


روابط خانوادگی


نام پدرتوضیحات بیشتر:

او در زمان وزارت پدرش (امور خارجه) سمت نایب وازرت خارجه داشت.


done in 0.0268 seconds