آخرین ویرایش : June 16, 2012

عبدالحسین خان سردار محیی

گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا صادق خان اکبر


پسر عموی یکدیگرند.توضیحات بیشتر:

عبدالحسین خان سردار محیی فرزند حاج محمد کاظم وکیل الرعایا (حاجی وکیل) به همراه برادر زیرک و سیاستمدار خود یعنی میرزا کریم خان رشتی نقش حساسی را در مشروطه دنبال می کرد. سردار محیی و میرزا کریم خان سری پرشور داشتند و در جوانی با افراد روشنفکر و مترقی و عقاید نوین آشنا شدند. مسافرتشان به اروپا انها را مجذوب تمدن نوین ساخت.
این دو برادر در کمیته سری رشت عضو بودند و این کمیته با مرام سوسیال دموکرات روشنفکران مجذوب غرب را گرد آورده با حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه ارتباط برقرار کرده که در همین راستا میرزا کریم خان سفرهایی به روسیه داشت. جلب نیروهای دموکرات و چپ که در راس آنها سلیمان میرزا اسکندری قرار داشت به سوی رضا خان از جمله فعالیت های این دو برادر است.


done in 0.0266 seconds