آخرین ویرایش : June 16, 2012

میرزا کاظم خان طباطبایی وکیل الرعایای

مناصب و مشاغل


سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار

( از ۲۰۲۰ه.ق. )
میرزا کاظم در 1309ه.ق با درجه سرتیپ اولی، حاکم دهخوارقان شد. او چند بار به منصب بیگلربیگی تبریز رسید.


آثار


مصحح

کتاب "کلیله و دمنه"


وی به امر حسنعلی خان امیرنظام گروسی، کتاب کلیله و دمنه را تصحیح کرد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۴۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۰ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

میرزا کاظم خان از اعیان و فضلای تبریز بود و سالیان دراز وکالت رعیت و مالیات آذربایجان به عهده خانواده او بود. وی دارای کتابخانه مجلل و نسخه های خطی بسیاری بود.


done in 0.0266 seconds