آخرین ویرایش : June 16, 2012

محمدعلی خان تربیت تبریزی

گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام همسر

هاجر تربیتهاجر دومین همسر محمد علی تربیت بود که این دو در استانبول با هم آشنا شدند و هاجر تربیت پس از ازدواج برای زندگی در تبریز ساکن شد. 


محل تولد منطقه تبریز
منطقه نوبر تبریز
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0453 seconds