آخرین ویرایش : June 16, 2012

سید یحیی مروستی ندامانی ناصرالاسلام

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۹۰/۰۸/۲۵ه.ش. تا ۱۲۹۴/۰۸/۲۲ه.ش. )

پس از پیروزی مشروطه خواهان و فتح تهران در سال ۱۳۲۷ ه.ق، وی نماینده رشت در دوره دوم مجلس از 24 آبان 1285 تا 3 دی 1290 شد. نماینده فومن در دوره سوم از 14 آذر 1293 تا 21 آبان 1294.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲/۱۱/۲۳ه.ش. تا ۱۳۰۴/۱۱/۲۲ه.ش. )

نماینده فومن در دوره پنجم از 22 بهمن 1302 تا 22 بهمن 1304.

صاحب امتیاز

مجله شوری (چاپ ایران)

( از ۱۳۳۲ه.ق. )


گرایشات


عضو

"کمیته ستار" در ایراندر دوره استبداد صغیر محمدعلیشاهی به عضویت کمیته ستار درآمد که هدف از تشکیل آن اعاده مشروطیت بود.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایرانپس از اتمام تحصیلات دینی در کسوت روحانیت وارد شد و از همان اوان وارد فعالیت‌های مشروطه خواهی شد.

تبعید به

منطقه یزدپس از اولتیماتوم دولت روس، به همراه جمعی دیگر از جمله میرزا کریم خان رشتی به یزد تبعید شد.


سید یحیی مروستی ندامانی ناصرالاسلام

تاریخ تولد ۱۲۵۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۸ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری
در مقبره خاندان اکبر

done in 0.0596 seconds