از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

صبح روز جمعهٔ ۲۸ تیرماه ۱۲۸۸ شمسی، پس از فتح تهران افرادی از میان نمایندگان مجلس اول، نیروهای مجاهدین و بختیاری، بازار و آزادیخواهان گرد آمده و مجلس عالی را تکشیل دادند. تعداد این جمع در حدود سیصد نفر بود و چون شرکت همه این افراد در تدوین لوایح ضروری و بسیار فوری‏ میسر نبود از میان خود چند تن انتخاب کردند تا با دقت پیشنهادها و لوایح ضروری را تنظیم و برای تصویب به مجلس عالی تقدیم کنند. بعد از ظهر همان روز با توجه به مصالح ملی و مقتضیات کلی لوایح ذیل را که‏ ضرورت تمام داشت تنظیم کرد و از تصویب مجلس عالی گذراند: 1- محمدعلی شاه را عزل و پسر دوازده ساله‌اش، احمد میرزا، را به سلطنت برگزید. 2- عضدالملک به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب شد 3- انتخاب ولی خان سپهدار اعظم به وزیری جنگ. 4- تعیین حاج علی قلی خان سردار اسعد به وزارت داخله. مجلس عالی همچنین قانون جدید انتخاب را تصویب کرد. این قانون شرط مقدار ثروت را برای مالکان به ۲۵۰ تومان کاهش داد، نمایندگی بر مبنای طبقه و شغل را لغو کرد، تعداد کرسی های نمایندگی تهران را از ۶۰ به ۱۵ تقلیل داد، کرسی های نمایندگان ایالات را به ۱۰۱ کرسی افزایش داد و چهار کرسی برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شد.

done in 0.0246 seconds