آخرین ویرایش : June 22, 2012

آندره ونت

مناصب و مشاغل


رئیس

شرکت "Euronext "


مدیر راهبردی و توسعه بازار شرکت Euronext و مدیر عامل شرکت.
وی بیش از بیست سال در زمینه بورس فعالیت دارد.

شرکت بورس قطر

( از ۲۰۰۹م. )
مدیرعامل.
وی بیش از بیست سال در زمینه بورس فعالیت دارد.


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business

( ۲۰۱۲م. )
وی بیست و دومین فرد قدرتمند قطر در سال 2012 به شمار می رود.


آندره ونت

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور هلند

done in 0.0239 seconds