آخرین ویرایش : June 22, 2012

عیسی هلال الکواری

مناصب و مشاغل


رئیس

عضو


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business

( ۲۰۱۲م. )
به اعلام این سایت وی سی امین فرد قدرتمند قطر در سال 2012 به شمار می رود. و در میان 500 فرد قدرتمند عرب در سال 2012 رتبه 391م را دارد.


عیسی هلال الکواری

ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم.

done in 0.024 seconds