آخرین ویرایش : June 26, 2012

خسرو خان اردلان

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کردستان ایران

( از ۱۳۴۰ه.ق. تا ۱۳۵۰ه.ق. )
خسروخان پس از مرگ پدرش، امان الله خان حاکم کردستان شد.


روابط خانوادگی


نام همسر

حسن جهان خانم

( از ۱۲۳۲ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )

ماه شرف خانم مستوره

( از ۱۲۳۶ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )
در 17 سالگی به اجبار دایی اش، امان الله خان با پسردایی اش ازدواج کرد.


تاریخ درگذشت ۱۲۵۰ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پدرانش همگی از امرای معروف کردستان بودند. پدربزرگش خسروخان اردلان به اقامحمدخان قاجار در جنگ با زندیه یاری رساند و در حمله به شیراز در 1208 ه.ق سردار اصلی سپاهش بود.
  • پدرش امان الله خان حاکم کردستان بود و او را وادار کرد که با حسن جهان خانم دختر بیست و یکم فتحعلی شاه قاجار ازدواج کند. امان الله خان در نظر داشت با ایجاد بستگی مخصوص به خاندان سلطنتی، دست دشمنانش را از حکومت کردستان کوتاه کند.
  • خسروخان از حسن جهان خانم  سه پسر به نام‌های رضا قلی خان، امان الله خان و احمد خان و سه دختر به نام‌های خانم خانم‌ها (که بعدها زن اردشیر میرزا برادر محمد شاه قاجار شد)، عادله خانم (بعدها همسر حسین خان والی شیراز) و آغه خانم داشت.
  • خسروخان شاعر و ادیب بود و هر دو همسرش حسن جهان خانم و ماه شرف خانم نیز طبع شعر داشتند. خسروخان در جوانی به دلیل بیماری درگذشت.

done in 0.0271 seconds