آخرین ویرایش : July 2, 2012

فریدون عبدالقادر

گرایشات


عضو

حزب اتحاد ملی کردستان عراق


عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملی کردستان .
عضو کمیته فرماندهی (سرکرداتی) در شاخه مارکسیستی - لنینیستی کردستان (1970-1975).


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان های عراق


او خود و نیروهای گروه را به همراه اعضای کادر ، بعد از شکست حرکت کردی سلیمانیه در مارس 1957 ، تسلیم نیروهای عراقی کرد . اما در این میان و پس از مدتی به همراه اعضای کمیته فرماندهی گروه به ایران گریخت تا جایی که نیروهای امنیت ایران آنان را دستگیر و به عراق بازگرداندند و دادگاه انقلاب او را به 6 سال زندان محکوم کرد .done in 0.0742 seconds