از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۷-۱۰-۲۳ه.ق.۱۳۲۷-۱۰-۲۳ه.ق.


توضیحات بیشتر:

نخستین رمان تاریخی ایرانی در سه جلد تحت عناوین "شمس و طغرا"، "طغرل و هما" و "ماری و نیسی" که ترتیب: در ۲۳ شوال سال ۱۳۲۷، ربیع الثانی ۱۳۲۸ و ۲۳ رجب سال ۱۳۲۸ تحریر شد.

done in 0.0562 seconds