آخرین ویرایش : July 2, 2012

ابراهیم الفت

مناصب و مشاغل


عضو

مدیر مسئول

مجله گل زرد (چاپ ایران)

( از ۱۳۳۶ه.ش. )

مجله‏ ادبى و فكاهى و اجتماعى «گل زرد» همت گماشت كه در سال 1336، تأسیس و شماره اول آن در شعبان سال مذكور منتشر گردید (پانزده روز یك بار).
این مجله (گل زرد) چهار سال بیشتر عمر نکرد و در این چهار سال جفای‌ بسیاری کشید. دو بار توقیف، زندان و دارالمجانین، دستمزد زبان‌ درازی‌ها و طنزهای انتقادی و اجتماعی این نشریه بود. گل زرد در این چهار سال سه مدیر عوض کرد: یحیی سمیعیان متخلص به‌ ریحان، حسین توفیق که بعدها صاحب‌ مجله توفیق شد و سید ابراهیم الفت، که مدیریت مجله را از اواسط سال سوم بر عهده گرفت.

نویسنده


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0281 seconds