آخرین ویرایش : July 7, 2012

اکبر مودب نفیسی

معروف به : مودب الدوله

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

سعید نفیسی


مودب الدوله برادر بزرگتر سعید نفیسی بود.

دارای رابطه خانوادگی با

حسن مشرف نفیسی


حسن مشرف برادرزاده (پسر علی اکبر نفیسی) اکبر مودب نفیسی بود.done in 0.0455 seconds