از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۴ه.ش.۱۲۸۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

نخستین کتاب درسی علم اقتصاد در ایران است که یک سال پیش از مشروطه، در سال ۱۲۸۴ ش.، با برگردان و نگارش میرزا محمدعلی خان‌بن ذکاءالملک، به چاپ رسیده است.

done in 0.0523 seconds