از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۰ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

جلد اول آن در سال ۱۳۱۰ منتشر شد. جلد دوم و سوم به ترتیب در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۲۰ انتشار یافت. این کتاب نخستین اثر دقیق و منظم از فلسفه غرب در ایران است.

done in 0.0255 seconds