آخرین ویرایش : July 9, 2012

عباس آقا تبریزی

حوادث مهم زندگی


فرد کشته شده توسط وی

میرزا علی اصغر خان امین السلطان


عباس آقا میرزا وقتی امین السلطان را کشت و در محاصره افتاد، تیری هم به خود زد و درگذشت. هنگام مرگ بیست و دو ساله بود. از جیب او کارتی به دست آمد که روی آن نوشته بود: عباس‌آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن فدائی ملت. از این "انجمن" نیز نشانی در نوشته‌های آن دوره نیست و احتمالاً برای ترساندن دیگر مستبدین چنین کارتی را در جیب گذاشته بود.


عباس آقا تبریزی

محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

یا عباس آقا صراف تبریزی. پدرش حاجی محمد نام داشته و در تهران به‌کار صرافی می‌پرداخته و در بازار تهران بسیاری او را می‌شناخته‌اند.


done in 0.0426 seconds