آخرین ویرایش : July 15, 2012

محمد میرزا ملک آرا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اراک

( از ۱۳۲۲ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۲۷۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ق.
محل تولد شهر بغداد
پدرش در سال 1268ق به بغداد تبعید شد و محمد میرزا در همین شهر به دنیا آمد. در 1295ق که عباس میرزا ملک آرا پس از 27 سال همزاه پدرش به تهران بازگشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
در دورانی که پدرش حکومت زنجان را بعهده داشت، محمد میرزا نیز نیابت وی را برعهده داشت. همینطور در زمان وزارت پدرش در وزارت عدلیه معاونت این وزارتخانه به محمد میرزا محول گشت. وی در همین سال به پیشخدمتی شاه منصوب شد و چند ماه بعد که پدرش درگذشت، ملقب به لقب پدر، ملک آرا، شد.

done in 0.0523 seconds