آخرین ویرایش : July 15, 2012

یحیی خان چهریقی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه ارومیه

( تا ۱۲۶۴ه.ق. )
یحیی خان چه در زمان عباس میرزا نایب السلطنه و چه‌ در عهد پادشاهی محمد شاه، قربت زیادی پیدا کرده و تا مدتی که‌ محمد شاه، پادشاه بود، یحیی خان سمت حکمرانی ارومیه، شاپور، سلماس و ایلخانی اکراد آذربایجان غربی را داشت، در مدت حکمرانی خود کوشش زیادی به عمل آورد و چون آب‌ «رو آجو» برای مشروب کردن تمام محلات شهر ارومیه کافی‌ نبود، قناتی را با خرج زیاد احداث کرد. نامبرده از حکّام خوب آذربایجان غربی بود و در سال 1264ق (پس از مرگ محمد شاه)، حکمرانی او بر ارومیه خاتمه یافت.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

عباس میرزا ملک آرا


یحیی خان دایی عباس میرزا ملک آرا بود.توضیحات بیشتر:
یحیی خان پسر مصطفی خان‏ حکّاری از رؤسای اکراد شکاک بود.

done in 0.0282 seconds