از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۷ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--


توضیحات بیشتر:

ظهیرالدوله، انجمن اخوت را بنا کرد که از افراد صوفی تشکیل شده بود. پس از فوت ظهیرالدوله، انتظام ­السلطنه به ریاست انجمن برگزیده شد. بسیاری از سیاستمداران را در زمانی که خلاء احزاب در ایران وجود داشت به انجمن اخوت جذب شدند. انجمن اخوت همواره با تشکیل مجالس سیاسی - عرفانی و هنری در تبلیغ آزادیخواهی خصوصا در جنبش مشروطه می کوشید.

done in 0.0446 seconds