آخرین ویرایش : July 17, 2012

علیقلی خان مخبرالدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۶۸ه.ق. )
بعد از مدتی از تحصیل دست کشید.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۱ه.ق. )

در سال 1275ه.ق در دستگاه علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه که مسئولیت تاسیس تلگراف را برعهده داشت ــ به خدمت پرداخت. در حدود سال 1276ه.ق سیستم تلگراف از تهران تا سلطانیه و تبریز به وسیله مخبرالدوله کشیده شد. در سال 1291ه.ق اداره تلگرافخانه به وی واگذار شد و در همین سال ــ که سمتش رئیس کل اداره تلگراف بود ــ به وزارت تلگراف نیز منصوب گشت.

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۸ه.ق. )

در سال 1298ه.ق وزارت علوم نیز به وی محول گردید. به دلیل مشغله زیاد برادر خویش، جعفر قلی خان نیرالملک را به نیابت خویش در راس این وزارتخانه قرار داد.

حاکم

منطقه فیروزکوه

( از ۱۲۶۴ه.ق. )
در زمان سلطنت محمدشاه (1264ق) حاکم فیروزکوه شد.

موسس

مسجد هدایت در تهران


مسجد و تکیه هدایت توسط او ساخته شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا جواد خان سعد الدوله


سعدالدوله جزو افراد تحت ریاست مخبرالدوله گردید و دختر او را نیز به زنی گرفت. اما حسن روابط مخبرالدوله و سعدالدوله دیری نپایید و دوستی آنها به دشمنی انجامید تا حدی که سعدالدوله دختر مخبرالدوله را طلاق داد و از این به بعد به فعالیت­های سیاسی پنهان روی آورد.

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


مخبرالدوله عموی رضا قلی خان هدایت بود.

هدایت قلی­ خان هدایت


مخبرالدوله عموی هدایت قلی خان بود.

میرزا اسماعیل خان اعتبارالسلطنه


اعتبارالسلطنه داماد مخبرالدوله بود.


علیقلی خان مخبرالدوله

تاریخ تولد ۱۲۴۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۵ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن مسجد هدایت در تهران

توضیحات بیشتر:
  • پس از طی تحصیلات مقدماتی در محضر پدر و تحصیلات متوسطه در دارالفنون، برای تحصیل به اروپا رفت. در سال 1275ه.ق در دستگاه علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه به خدمت پرداخت. در حدود سال 1276ه.ق سیستم تلگراف از تهران تا سلطانیه و تبریز به وسیله مخبرالدوله کشیده شد و در همین ارتباط در سال 1286ه.ق لقب گرفت.
  • در سال 1290ق جزو همراهان ناصرالدین شاه در سفر به اروپا بود. در سال 1298ق علاوه بر مسئولیت وزارت تلگراف، وزارت علوم نیز به وی محول گردید (تصدی این دو وزارتخانه در خانواده مخبرالدوله تداوم یافت).
  • در 1299ق وزارت معادن نیز به سایر مشاغل و مناصب وی اضافه گشت. در سال 1302ق به مدت یک سال وزارت تجارت را برعهده داشت و مجدداً در 1304ق به همین سمت منصوب شد.
  • پس از عزل امین السلطان (1314)، تا بازگشت امین الدوله از آذربایجان و تصدی پست صدارت، مخبرالدوله مناصب مختلفی از قبیل: وزارت علوم، تلگراف، معادن، ریاست ضرابخانه، خزانه و وزارت داخله را عهده دار بود. وی به علت کثرت مشاغل، تعدادی از آنها را به نزدیکانش واگذار کرده بود؛ به عنوان مثال تلگراف را به پسر بزرگ خود، حسنقلی خان مخبرالملک، خزانه را به مرتضی قلی خان صنیع الدوله و فرهنگ را به برادر خویش، جعفر قلی خان نیرالملک، محول نمود.

 


done in 0.0777 seconds