آخرین ویرایش : August 24, 2012

رضا قلی خان هدایت

معروف به : معروف به لله باشی


توضیحات بیشتر:
  • پدر بزرگش اسماعیل­ کمال در جنگ با زکی­ خان زند، کشته شد. پسرش محمدهادی­ خان بعدها مورد توجه آقامحمدخان قاجار قرار گرفت. فرزند محمدهادی­ خان، رضاقلی ­خان در زمان فوت پدر هفت­ ساله بود.
  • در جوانی، در دستگاه حسینعلی میرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا شعاع السلطنه، پسران فتحعلی شاه در شیراز مشغول به کار شد و برای آنان شعر نیز می گفت. در سال 1245ق، هنگامی که فتحعلی شاه بر شیراز رفت، رضا قلی خان برای وی شعری سرود و به او معرفی شد. رضا قلی خان از جانب فتحعلی شاه، مخاطب به «خان» و ملقب به «امیرالشعراء» گردید.
  • در 1279ق به سمت للگی مظفرالدین میرزا ولیعهد برگزیده شد. در زمان محمدشاه با سمت ایلچی به خوارزم می­ رود و سفرنامه خوارزم حاصل این سفر است.
  • مهم­ترین تألیفات رضاقلی عبارتند از: 7 جلد مجمع الفصحاء، ریاض العارفین، فرهنگ انجمن­ آرای ناصری و سه جلد آخر روضه­ الصفا که احوال بعد از هفت جلد روضه ­الصفا میرخواند تألیف کرده و در زمان حیات تمام آن ده جلد را چاپ کرده است.

done in 0.0565 seconds