از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۸۵ه.ش.۱۲۹۰ه.ش.
۱۳۲۲ه.ش.-


توضیحات بیشتر:
مدرسه نظام، آموزشگاهی بود که در دوران رضاشاه به آموزش های نظامی در کنار آموزش های دیگر می‌پرداخت. مکان مدرسه در باغشاه بود.
done in 0.0294 seconds