آخرین ویرایش : August 24, 2012

جعفر قلی خان هدایت نیرالملک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۸۶ه.ق. )
با تاسیس دارالفنون (1268ق) به آنجا رفت و به آموختن زبان فرانسه، حساب، هندسه، علوم طبیعی و نظام پرداخت. و مدرک مهندسی خود را از مدرسه مذکور دریافت کرد.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۶ه.ق. تا ۱۳۲۳ه.ق. )

در 1316 (ه.ق) به وزارت علوم منصوب شد و هفت سال در آن سمت باقی بود. در دورهٔ  وزارت خود انجمن معارف را تشکیل داد که به تاسیس مدارس نوین در شهرهای ایران می‏ پرداخت. به مدت یک ماه و چند روز در کابینه میرزا احمد خان مشیرالسلطنه ( 1325ه.ق) نیز دارای همین عنوان بود.

رئیس

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۹۲ه.ق. تا ۱۲۹۹ه.ق. )

در سال 1276ه.ق رئیس کتابخانه دارالفنون شد و سال بعد ناظم مدرسه. در 1299 ه.ق به نیابت برادرش، مخبرالدوله به ریاست مدرسه رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


رضا قلی خان پسر ارشد جعفر قلی خان بود که بعد از فوت پدر لقب او را گرفت.

هدایت قلی­ خان هدایت


هدایت قلی خان پسر دوم نیرالملک بود.

کریم هدایت


کریم پسر سوم نیرالملک بود.

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


نیرالملک عموی مخبرالسلطنه و پدرهمسرش است.

حسینقلی خان مخبرالدوله


نیرالملک عموی حسینقلی خان است.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


نیرالملک عموی مخبرالملک بود.


جعفر قلی خان هدایت نیرالملک

تاریخ تولد ۱۲۴۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ق.
محل تولد منطقه شیراز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

نیابت وزارت علوم را همراه با ریاست مدرسه دارالفنون 1292 ه.ق تا 1299ه.ق از طرف برادرش مخبرالدوله به عهده داشت. در1302 ه.ق لقب نیرالملک گرفت. در سلطنت مظفرالدین شاه وزیر علوم بود.


done in 0.0688 seconds