آخرین ویرایش : September 4, 2012

میرزا حسن خان وثوق الدوله

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجاراولین دورهٔ نخست وزیری از مرداد ۱۲۹۵ تا خرداد ۱۲۹۶ ه.ش. به دستور وثوق الدوله در این زمان انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی برگزار شد و تفنگدارانی که در جنوب به کمک انگلیسی ها تشکیل یافته بودند، منظم تر شده و به نام پلیس جنوب معروف گشتند، اما کشور دارای مشکلات بسیاری بود که وثوق نتوانست زیر مشکلات مقاومت کند، و پس از هشت ماه استعفاء داد.

حکومت قاجاردورهٔ دوم نخست وزیری وثوق الدوله از مرداد ۱۲۹۷ تا تیر ۱۲۹۹ بود. او در اولین اقدام خود بعد از نخست وزیری کلیه اعضای کمیته مجازات را دستگیر و زندانی کرد و با تشکیل دادگاه، این تشکیلات را منحل کرد.وثوق الدوله در زمان نخست‌ وزیری رابطهٔ خوبی با احمد شاه نداشت ولی به سفارت انگلیس نزدیک بود و در دورهٔ دوم نخست‌ وزیری‌اش به شدت از سوی انگلیس پشتیبانی می‌شد. او قرارداد 1919م را با انگلستان امضاء کرد که تمام امور مالی، گمرکی و نظامی ایران را تحت نظر انگلیس قرار می داد. او متهم به دریافت رشوه از دولت انگلیس شد. پس از مخالفت گسترده آزادیخواهان با قرارداد 1919 م و عدم تصویب قرارداد ۱۹۱۹در مجلس، استعفاء کرد و به اروپا رفت. در دوره رضاشاه بخشی از پولی را که برای قرارداد گرفته بود از او پس گرفتند.

وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)وثوق الدوله در کابینه های صمصام السلطنه بختیاری، میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه و عین الدوله وزارت خارجه را برعهده داشت.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)میرزا حسن خان در اولین کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم، وزیر عدلیه شد.

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)میرزا حسن خان در کابینه دوم و سوم محمدولی خان سپهدار اعظم وزیر مالیه بود.در کابینه سوم مستوفی الممالک (1294 ه.ش) نیز همین مقام را بر عهده داشت.

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)میرزا حسن خان در چهارمین کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم، وزیر داخله بود.

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)رئیس

هیات مدیره موقت مشروطه ایران

( ۱۳۲۷ه.ق. )

وثوق الدوله در مقام ریاست هیأت، یکی از کسانی بود که با محمد علی شاه مذاکره کرد، و قرار شد او با گرفتن مستمری و حقوق ماهانه از ایران به روسیه تبعید شود، حکم اعدام شیخ فضل الله نوری نیز به تصویب او رسید.

نایب رئیس

مجلس شورای ملی ایراندر اولین دوره مجلس، از سوی صنف بازرگان به نمایندگی تهران انتخاب شد. در نخستین انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای ملی که صنیع الدوله به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد؛ وثوق هم به عنوان نایب رئیس اول مجلس انتخاب گردید.

مستوفی

منطقه آذربایجان

( از ۱۳۱۰ه.ق. )
در دستگاه استیفای آذربایجان مشغول به کار شد و در سال 1310 به جای پدرش، مستوفی آذربایجان گردید.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا تقی خان مجد الملکمجد الملک دایی وثوق الدوله بود.

میرزا علی خان امین الدوله


امین الدوله دایی وثوق الدوله بود.


سایر موارد


نام استادان وی

میرزا هاشم گیلانی اشکوری


وثوق الدوله فلسفه را نزد میرزا هاشم اشکوری آموخت.

میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره‌ای نائینی
میرزا حسن خان وثوق الدوله

تاریخ تولد ۱۲۹۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۰ه.ق.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
در آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:
  • در 1311ه.ق به خطاب «جناب» نایل و در سال های 1312 ه.ق و 1314ه.ق به ترتیب به لقب های «وثوق الملک» و «وثوق الدوله» ملقب گشت.
  • وثوق الدوله بعد از انقلاب مشروطه حضور مستمری در سیاست داخلی داشت، او از آغاز نهضت، گرایشی به نهضت و اعتقاد به برقراری حکومت پارلمانی داشت و با این حرکت همراه شد. میرزا حسن خان در دولت های مشروطه دو بار وزبر مالیه، هشت بار وزبر خارجه، پنج بار وزبر عدلیه، پنج بار وزیر داخله و یک بار وزیر معارف شد.
  • در کابینه مستوفی در سلطنت رضاشاه چند ماهی وزیر مالیه بود اما جای خود را به محتشم السلطنه داد و دیگر شغلی به او ارجاع نشد. پس از استعفای رضاشاه از آشفتگی کشور استفاده نموده و ــ در حالی که برادرش، قوام السلطنه نخست وزیر بود ــ بخشی از زمین های شرق تهران را به نام خود ثبت کرد. حسن وثوق در اواخر عمر حافظه خود را از دست داده بود و غالب اوقات در باغ خود در سلیمانیه می‏زیست.
  • سرای وثوق الدوله خانه پدربزرگ او (میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی) بود که در اختیار وثوق الدوله قرار گرفت و با وجود تغییرات در بخش هایی از خانه به عنوان یکی از بناهای تاریخی عصر قاجار تا به امروز باقی مانده است.
  • در 1329 ه.ش درگذشت و از او هفت دختر و یک پسر باقی ماند.

done in 0.0777 seconds