آخرین ویرایش : July 24, 2012

حاج میرزا حسن حکیم

روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

حاج ملا هادی سبزواری


حسن حکیم داماد ملا هادی سبزواری بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس


منطق‌ و كلام‌ را در محضر حاج‌ ميرزاحسن‌ حكيم‌ فراگرفت.done in 0.0255 seconds