آخرین ویرایش : July 24, 2012

حسین توفیق

مناصب و مشاغل


مدیر

مجله گل زرد (چاپ ایران)


گل زرد چهار سال بیشتر عمر نکرد و در این چهار سال جفای‌ بسیاری کشید. دو بار توقیف، زندان و دار المجانین، دستمزد زبان‌ درازی‌ها و طنزهای انتقادی و اجتماعی این نشریه بود. گل زرد در این چهار سال سه مدیر عوض کرد: حیی بن محمد باقر سمیعیان متخلص به‌ ریحان، حسین توفیق که بعدها صاحب‌ مجله توفیق شد و سید ابراهیم الفت، که مدیریت مجله را از اواسط سال سوم بر عهده گرفت.done in 0.023 seconds