آخرین ویرایش : July 25, 2012

میرزا ابوالقاسم همدانی

مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز

روزنامه بلدیه (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۵/۰۲/۰۹ه.ق. )
در 9 صفر 1325 انتشار یافت . صاحب امتیاز و مدیر این روزنامه مرتضی موسوی و میرزا ابوالقاسم همدانی و از شمارة هفده به بعد، میرزا ابوالقاسم همدانی بود.  بلدیه ، ابتدا هفتگی در هشت صفحه با چاپ سربی و به قطع وزیری منتشر می شد؛ اما از شمارة هشتم به بعد با حجمی کمتر و هفته ای دو بار به چاپ می رسید. این نشریه پیش از تأسیس سازمان بلدیه انتشار یافت و در سرلوحة آن این جمله درج شده بود: «جریده ای است مطلق و آزاد».


روابط خانوادگی


نام برادر

میرزا یوسف شیخ‌الاسلام طرب همدانی


میرزا ابوالقاسم برادر بزرگتر میرزا یوسف بود.


سایر موارد


نام شاگردان ویdone in 0.0247 seconds