آخرین ویرایش : July 27, 2012

حاجی میرزا حسین خان گرانمایه سرابی

مناصب و مشاغل


کارمند

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۸۱ه.ق. )

در 1281 بنا به دستور حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله، وزیرمختار ایران در عثمانی، به ماموریت قنسولی ژنرالی بغداد به گرانمایه محول می شود.


آثار


نویسنده

کتاب " مخزن الوقایع "كتاب مخزن الوقايع دو جلد است: جلد اول در بيان وقايع و گذارش حالات و محاورات و مكالمات امين الملك با سلاطين و رجال دول فرنگستان. جلد دوم در شرح اداره امور و ترتيب كارهاي دولتي و ملتي فرانسه و انتظام اوضاع عموم ممالك اروپا. این کتاب سفرنامه است و در سال 1135 به رشته تحریر درآمده است. این سفرنامه به قلم حاجي ميرزا حسن خان سرايي گران‌مايه منشي اول هيئت به نام (مخزن الوقايع) كه مبني بر گزارش وقايع جاري مسافرت از ديد و بازديد و پذيرايي‌ها به اضافه يك سلسله اطلاعات عمومي از تمدن و فرهنگ و صنايع اروپايي است و اين سفرنامه نسخه‌هايي براي چند تن از رجال معتبر و مؤثر كشور رونويس كرده‌اند كه يك نسخه آن هم به دست پروفسور ادوارد برون رسيده و او در جلد چهارم تاريخ ادبيات ايران آن را ياد كرده است.


روابط خانوادگی


نام پسرتوضیحات بیشتر:

وی پسر میرزا عبدالله است. درباره لقب گرانمایه می گویند: چون حاجی میرزا حسین خان در مکالمات بسیار دقیق بودند و در تلفظ الفاظ مَد می گذاشتند، حاجی میرزا حسین خان صدراعظم ایشان را «گرانمایه» خطاب فرمودند و رفته رفته کلمه «گرانمایه» منسوب به ایشان گردید و در فرامین، ایشان را بدین لقب خواندند. نامبرده ابتدا به خدمت قهرمان میرزا، پسر عباس میرزا درآمد، سپس مدتی در تبریز، در دستگاه محمدخان امیرنظام زنگنه مشغول بود. در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، به ریاست تذکره سرحدات اردبیل و مشکین مامور شد ولی پس از مدتی به تهران احضار شد و به جمع منشیان وزارت خارجه پیوست. در سال 1277 به کارپردازی «ارزنه الروم» فرستاده شد.


done in 0.0436 seconds