آخرین ویرایش : August 26, 2012

حسینقلی خان نظام السلطنه مافی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خراسان

( از ۱۲۷۸ه.ق. )

منطقه بوشهر

( از ۱۲۷۴ه.ق. تا ۱۲۷۸ه.ق. )
در سال 1274ق از طرف حسام السطنه به حکومت بوشهر منصوب شد.

منطقه یزد

( از ۱۲۹۱ه.ق. )
از طرف یحیی خان معتمدالملک، به حکومت یزد تعیین و ملقب به سعدالملک گردید.

منطقه زنجان

( از ۱۳۰۳ه.ق. )
از جانب میرزا علی اصغر خان امین السلطان حاکم زنجان شد.

منطقه خوزستان

( از ۱۳۰۵ه.ق. )
تصدی حکومت خوزستان، بختیاری و چهارمحال بختیاری.

منطقه خوزستان

( از ۱۳۱۲ه.ق. تا ۱۳۱۶ه.ق. )
حکومت خوزستان، بختیاری، چهار محال، لرستان و بروجرد.

منطقه آذربایجان

( از ۱۳۱۷ه.ق. )

شهر اصفهان

( از ۱۳۲۵ه.ق. )

والی

منطقه فارس

( از ۱۲۹۲ه.ق. )

رئیس

گمرکات بنادر خلیج فارس (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۹ه.ق. )
حکومت و تصدی گمرکات فارس 1299ق.


روابط خانوادگی


نام برادر

حیدر قلی خان برهان الدولهمحمد حسن خان مافی سعدالملکمحمد حسن‌ خان مافی‌ سعدالملک برادر کوچکتر حسینقلی خان نظام‌السلطنه مافی است که پیش از او درگذشت.

دارای رابطه خانوادگی با

رضا قلی خان نظام السلطنه مافی


رضا قلی خان برادرزاده میرزا حسینقلی خان نظام السلطنه مافی بود . رضا قلی خان پس از درگذشت عمویش در سال 1326 ق به لقب عموی خود - نظام السلطنه - ملقب گردید .


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حسینقلی خان فرزند شریف خان قزوینی بود. حسینقلی خان در دستگاه سلطان مراد میرزا حسام السلطنه ابتدا منشی و سپس تفنگدارباشی شد. در سال 1274ق از طرف حسام السطنه به حکومت بوشهر منصوب شد. در سال 1278ق نیز در حکومت مجدد حسام السلطنه بر فارس، از اهرم های اجرایی بسیار کارآمد به حساب می آمد. هنگامی که سلطان مراد میرزا، حاکم فارس بود، حسینقلی خان به مدت یکسال حکومت کازرون و ممسنی را برعهده داشت.
  • در سال 1288ق که ابوالفتح میرزا موید الدوله (پسر حسام السلطنه) حاکم اصفهان بود، حسینقلی خان پیشکار وی بود. در سال 1305ق به لقب نظام السلطنه منصوب شد.
  • تصدی گمرکات بنادر فارس و اصفهان (9-1308)، وزیر تجارت و عدلیه پس از عزل میرزا علی اصغر خان امین السلطان و نیز در صدارت میرزا علی خان امین الدوله 1316ق، وزیر مالیه و ماموریت برای تشکیل کابینه 16 ذی الفعده 1325، استعفا از صدارت در محرم ماه 1326 و تشکیل کابینه های کوتاه مدت 1326ق.
  • سال 1310ق حسینقلی خان پیشکاری نصرت الدین میرزا سالارالسلطنه (حاکم یازده ساله فارس) را به عهده داشت.
  • سال 1317ق حسینقلی خان پیشکار محمدعلی میرزا دولتشاه شد.
  • در 1325ق در کابینه حسینقلی خان نظام مافی، وزیر عدلیه بود.

done in 0.0538 seconds