آخرین ویرایش : July 27, 2012

نوری المالکی

مناصب و مشاغل


معاون ها

رافع حیاد جیاد ذبیان عیساوی

( از ۲۰۰۸م. )
معاون نخست وزیر عراق نوری المالکی .done in 0.022 seconds