آخرین ویرایش : August 3, 2012

شیخ محمد خان صدیق حضرت

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۸/۰۸/۲۴ه.ش. تا ۱۲۹۰/۱۰/۰۴ه.ش. )

نماینده تهران در دوره دوم مجلس.

آجودان باشی

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۱۹ه.ق. )

در سال 1313ق با درجه یاوری به خدمت نظام درآمد. سال 1315ق منصب آجودانی حضور و معاونت اداره ترجمه و تشریفات. سال 1318ق منصب مترجم اولی وزارت خارجه و دریافت لقب صدیق حضرتی. سال 1319ق ریاست دارالترجمه وزارت خارجه. سال 1319ق معاونت محاکمات.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

محسن خان مشیرالدولهمحسن خان مشیرالدوله عموی شیخ محمد خان بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۱ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

سال 1327ق خزانه دار دولت بود. به زبان فرانسه تسلط داشت.


done in 0.0474 seconds