آخرین ویرایش : September 7, 2012

حاج محمد ابراهیم کرباسی (کلباسی)


توضیحات بیشتر:
  • محمد ابراهیم فرزند محمد حسن کاخکی خراسانی مشهور به حاجی کرباسی (کلباسی) بود.
  • کرباسی پدرش به اتفاق خانواده مدتی از خراسان به محله حوض کرباس هرات ساکن بود سپس ساکن اصفهان گردیدند و آنها را کرباسی خواندند.
  • پیکر او در مسجد حکیم اصفهان دفن شد. 

done in 0.0284 seconds