آخرین ویرایش : December 4, 2011

آسو حسم

مناصب و مشاغل


رئیس

کتابخانه ملی کردستان عراق


از زمانی که وی مسئولیت ریاست کتابخانه ملی کردستان عراق در اربیل رسیده است سعی نموده است تا نوعی اعمال نظر بر کتاب ها قبل از چاپ و انتشار اعمال نماید که این مسئله مورد انتقاد رسانه های کردزبان قرار گرفته است.

کارمند

وزارت فرهنگ و روشنفکری اقلیم کردستان


از مدیران ارشد در بخش انتشار کتاب.


محل سکونت شهر اربیل
ملیت کشور عراق

done in 0.0248 seconds