آخرین ویرایش : August 5, 2012

مرتضی خان مرتضایی ممتازالملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۴/۱۲ه.ش. تا ۱۲۹۶/۰۳ه.ش. )
در کابینه محمد ولی تنکابنی (اسفند 1294 تا شهریور 1295 ه.ش) به وزارت معارف و اوقاف منصوب شد و موزه ملی را تاسیس کرد. او این سمت را در کابینه حسن وثوق الدوله (شهریور 1295 تا خرداد 1296 ه.ش) نیز حفظ کرد. در کابینه نجفقلی صمصام السلطنه (اردیبهشت تا مرداد 1297 ه.ش) نیز وزیر معارف بود.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۱/۱۱ه.ش. تا ۱۳۰۲/۰۳ه.ش. )
در کابینه مستوفی الممالک (بهمن 1301 تا خرداد 1302ه.ش) وزیر عدلیه بود.

وزیر مختار

کنسول

کنسولگری ایران در تفلیس (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۴ه.ق. تا ۱۳۱۶ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


مرتضی خان مرتضایی ممتازالملک

تاریخ تولد ۱۲۴۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن امامزاده عبدالله شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • از غلام بچگان اندرونی ناصرالدین شاه بود. در 1299ق پیشخدمت مخصوص و مترجم مخصوص ناصرالدین شاه شد.
  • در سال 1301 ه.ق در اداره انطباعات و دارالترجمه دولتی، مترجم زبان فرانسه بود.
  • در سال 1314ق ملقب به «ممتازالملک» گردید و به سمت نیابت وزارت خارجه درآمد. مدتی بعد به کنسولگری ایران در تفلیس رفت.
  • در 1325 ه.ق سفارت فوق العاده جهت اعلان تاجگذاری محمدعلی میرزا به دول آمریکا یافت.
  • در 1296 ه.ش ریاست بانک استقراضی را به عهده گرفت. پس از آن وزیرمختار ایران در روسیه شد. در 1302 ه.ش رئیس هیات تسویه امور در زمان تعطیل شدن بانک استقراضی روس بود.

done in 0.0326 seconds