آخرین ویرایش : August 6, 2012

محمد کریم شقاقی گرمرودی

آثار


نویسنده

کتاب "برهان جامع"


کتاب لغتنامه‌ای مربوط به اوایل دوره قاجار است که در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و به فرمان بهمن میرزا، تألیف شده‌است.


روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا مهدی خان شقاقی ممتحن الدوله


ممتحن الدوله برادرزاده محمدکریم بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

محمد شاه قاجار


محمد کریم شقاقی گرمرودی ، معلم محمد میرزای ولیعهد بود.توضیحات بیشتر:
وی فرزند مهدیقلی شهابی سرابی بود.

done in 0.0461 seconds