از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

پارک و باغ اتابک متعلق به میرزا علی اصغر خان امین السلطان صدراعظم مقتدر دوره ناصری، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه بوده که مخارج زیادی را صرف ساختن آن در عصر ناصری کرد.این پارک محلی بود که در زمان انقلاب مشروطیت به ستارخان سردار ملی تیراندازی شد و از ناحیه پا مجروح گردید. این مکان در حال حاضر متعلق به سفارت روسیه است.

done in 0.0493 seconds