آخرین ویرایش : August 5, 2012

شوکت الملوک خواجه نوری (شقاقی)

روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا مهدی خان شقاقی ممتحن الدوله


شوکت الملوک عروس مهدی خان شقاقی بود.


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

شوکت الملوک دختر عفت الدوله و نظام الدوله خواجه نوری بود.


done in 0.0449 seconds