آخرین ویرایش : August 6, 2012

حیدر قلی خان برهان الدوله


توضیحات بیشتر:

در دوره ناصرالدین شاه، حیدرقلی خان مافی یک از سرکرده های غلامان کشیک خانه بوده است.


done in 0.0432 seconds