از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۹۲۹م.-
۱۹۳۱م.-
۱۹۴۵م.-
۱۹۵۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۱م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۱۶م.۱۹۱۶م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

شهر عمادیه در استان دهوک در منطقه خودگردان کردستان عراق واقع است.

done in 0.0944 seconds