از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۷م.-
۱۹۵۹م.۱۹۵۹م.
۱۹۶۷م.-
۱۹۶۸م.-
۱۹۷۱م.-
۱۹۸۲م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۱م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۱۶م.۱۹۱۶م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

شهر عمادیه در استان دهوک در منطقه خودگردان کردستان عراق واقع است.

done in 0.0773 seconds