آخرین ویرایش : August 22, 2012

حسن محمد جابر الجابر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


عمده تحصیلات خود را نزد پدرش انجام داده است و تحصیل در مدارس مذهبی و علوم قدیم.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


سایر موارد


مرتبط با

علی عبدالله جاسم محمد آل ثانی


از نزدیکان شیخ علی بن عبدالله آل ثانی، دومین امیر قطر بوده است.


محل تولد شهر دوحه
محل درگذشت شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله العبیدان
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
عالم دینی، امام جمعه شهر دوحه، امام جماعت مسجد «بن مانع»، مسئول توزیع کارت ذکات در قطر. شیخ عبدالله جاسم آل ثانی وی را به عنوان قاضی دوحه برمی گزید و تا سالیان سال این مقام را حفظ کرد.

done in 0.0267 seconds