آخرین ویرایش : August 21, 2012

بهمن میرزا بهاالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر کاشان

( ۱۲۵۲ه.ق. )
در سال 1252 ه.ق بر اثر شکایات مردم کاشان از حکومت عباسقلی خان جوانشیر به حکومت آن شهر برگزیده شد اما محمدشاه در همان سال او را برکنار و مصطفی خان سمنانی را حاکم کاشان کرد.

منطقه یزد

( از ۱۲۵۴ه.ق. )
به جای خانلر میرزا احتشام الدوله حاکم  یزد شد. در این مقام کوشید شورش آقاخان در کرمان را سرکوب کند اما شکست خورد.

منطقه سمنان

( تا ۱۳۰۳ه.ق. )
در زمان حکومتش بر سمنان، بنای ارگ دولتی سمنان را ساخت که دروازه شمالی آن اکنون باقی است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام مادر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

فاطمه خانم عصمت الدوله


بهمن میرزا عموی مادر عصمت الدوله بود.

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما *پسر عباس میرزا


فیروز میرزا با هما خانم دختر عمویش بهمن میرزا ازدواج کرد.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۲۶ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • بهمن میرزا پسر سی وهفتم فتحعلی‌شاه قاجار بود. او به جمع آوری کتب علاقه مند بود. بهمن میرزا همچنین خاطراتی نوشته است که حاوی نکاتی از تاریخ قاجار است و غلط‌های دیکته‌ای فراوانی دارد.
  • بهمن میرزا در اواخر عمر خدمت در دربار را به حکومت ولایات ترجیح داد و در زمان ناصرالدین شاه درگذشت.
  • نوادگان او نام خانوادگی "جهانسوزی" را برای خود انتخاب نمودند.

done in 0.066 seconds